VŠEOBECNÉ DODACÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

L.E.S. CR SPOL. S R.O.


1)  Seznam a ceny zboží jsou uvedeny v platném ceníku pro daný rok. Platí ceníkové ceny, eventuálně ceny oboustranně dojednané a odsouhlasené na potvrzené objednávce kupujícího. Cena se sjednává na základě odsouhlaseného ceníku nebo v případě většího odběru zboží na základě individuální slevy z platného ceníku společnosti L.E.S. CR spol. s r.o. pro dané období. Rozumí se ceny zboží při jeho dodání do skladu kupujícího.

 2) Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a expedičních podmínek kdykoliv po dobu platnosti katalogu a platných ceníků.

 3) Ceny zboží jsou splatné v případě odběru kupujícím v hotovosti při předání zboží nebo po vysklanění zboží v souladu s údaji vystavenými prodávajícím na faktuře.

 4)   Daňové doklady (faktury) budou doručovány prodávajícím na korespondenční adresu kupujícího uvedenou v záhlaví objednávky, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

 5)    Zboží vyskladněné a  převzaté  kupujícím  je  ve vlastnictví prodávajícího. Prodávající výslovně sjednává výhradu vlastnického práva, dle níž přechod vlastnických práv ke zboží nastává až zaplacením celkového objemu zboží.

6)  Prodávající má právo odmítnout dodávku zboží, pokud kupující neuhradí jakoukoli předchozí dodávku ve lhůtě splatnosti.

7)  V případě prodlení se splatností ceny zboží, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý, i započatý den prodlení.

8)   Pokud kupující neuhradí cenu zboží ve lhůtě  do 30 dnů po splatnosti kupní ceny, je povinen zboží bez dalšího prodlení ihned vrátit. Kupující nesmí vázat úhradu kupní ceny prodávajícímu na prodej dodaného zboží dalším osobám nebo na dobu po jeho zpracování v jím prováděném díle nebo zaplacením dalším odběratelem. Pokud kupující nesplní podmínku úhrady kupní ceny, je prodávající oprávněn si vlastní zboží dodané kupujícímu odebrat z místa, kde je má kupující uskladněno a kupující výslovně prohlašuje, že uděluje prodávajícímu souhlas se vstupem do takových míst.

9)  Pokud kupující nepřevezme nebo odmítne objednané zboží v požadovaném nebo dohodnutém čase plnění, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1% z ceny neodebraného zboží za každý den prodlení.

 10)  Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu náklady a škody vzniklé s vrácením zboží, včetně jeho dopravy a případných nákladů na právní zastoupení vynaložených k uplatnění práva prodávajícího, pokud by nebyly kryty smluvní pokutou zajišťující splatnost fakturované kupní ceny.

 11)    Bude-li kupující v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, je podle zákona povinen platit z nezaplacené částky od prvního dne následujícího po stanovené lhůtě splatnosti úroky z prodlení ve výši 12 % p.a.

 12)  Prodávající dohodne s kupujícím náhradní termín pro plnění jeho požadavku v případě, že by nemohl písemné objednávce 

kupujícího v daném termínu plnění vyhovět.

13) Prodávájící se zavazuje dodat objednané zboží v odpovídající kvalitě a čase.

14) Prodávající je oprávněn od vzájemného obchodního vztahu kdykoliv odstoupit, jestliže:

•  Kupující bude v prodlení s placením předchozích faktur a toto jeho prodlení bude v den odeslání prohlášení o odstoupení trvat.

•  Kupující poruší vzájemná předchozí ujednání způsobem, že by toto porušení bylo způsobilé nepříznivě ovlivnit hospodářský výsledek nebo dobré jméno prodávajícího.

 15)  Prodávající má právo na fakturaci expedičních poplatků v souladu s platným ceníkem. Expediční poplatky jsou odvislé od objemu a způsobu dopravy zboží kupujícímu. Výše poplatku je uvedena v aktuálním ceníku společnosti L.E.S. CR spol. s. r. o.

16) Osobní odběr zboží za účelem maloprodeje v sídle společnosti není možný.

 

L.E.S. CR spol. s r.o., jednatel   společnosti

 

V Okrouhle, dne 1. 1. 2020