...když Vám na lese záleží...

Dodací a obchodní podmínky

...když VWeb: http://www.lescr.cz l E-shop: http://www.e-lescr.cz
...když Vám na lese záleží...
VŠEOBECNÉ DODACÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY
L.E.S. CR SPOL. S R.O.
1) Seznam a ceny zboží jsou uvedeny v platném
ceníku pro daný rok. Platí ceníkové ceny, eventuálně
ceny oboustranně dojednané a odsouhlasené
na potvrzené objednávce kupujícího. Cena se
sjednává na základě odsouhlaseného ceníku nebo
v případě většího odběru zboží na základě individuální
slevy z platného ceníku společnosti L.E.S. CR
spol. s r.o. pro dané období. Rozumí se ceny zboží
při jeho dodání do skladu kupujícího.
2) Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen
a expedičních podmínek kdykoliv po dobu platnosti
tohoto katalogu a platných ceníků.
3) Ceny zboží jsou splatné v případě odběru
kupujícím v hotovosti při předání zboží nebo
po vyskladnění zboží v souladu s údaji vystavenými
prodávajícím na faktuře.
4) Daňové doklady (faktury) budou doručovány
prodávajícím na korespondenční adresu kupujícího
uvedenou v záhlaví objednávky, nebude-li písemně
dohodnuto jinak.
5) Zboží vyskladněné a převzaté kupujícím je
ve vlastnictví prodávajícího. Prodávající výslovně
sjednává výhradu vlastnického práva, dle níž přechod
vlastnických práv ke zboží nastává až zaplacením
celkového objemu zboží.
6) Prodávající má právo odmítnout dodávku zboží,
pokud kupující neuhradí jakoukoli předchozí dodávku
ve lhůtě splatnosti.
7) V případě prodlení se splatností ceny zboží, se
kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % za každý, i započatý den
prodlení.
8) Pokud kupující neuhradí cenu zboží ve lhůtě
do 30 dnů po splatnosti kupní ceny, je povinen zboží
bez dalšího prodlení ihned vrátit. Kupující nesmí
vázat úhradu kupní ceny prodávajícímu na prodej
dodaného zboží dalším osobám nebo na dobu
po jeho zpracování v jím prováděném díle nebo
zaplacením dalším odběratelem. Pokud kupující
nesplní podmínku úhrady kupní ceny, je prodávající
oprávněn si vlastní zboží dodané kupujícímu odebrat
z místa, kde je má kupující uskladněno a kupující
výslovně prohlašuje, že uděluje prodávajícímu
souhlas se vstupem do takových míst.
9) Pokud kupující nepřevezme nebo odmítne
objednané zboží v požadovaném nebo dohodnutém
čase plnění, zavazuje se zaplatit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 1% z ceny neodebraného
zboží za každý den prodlení.
10) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu náklady
a škody vzniklé s vrácením zboží, včetně jeho
dopravy a případných nákladů na právní zastoupení
vynaložených k uplatnění práva prodávajícího,
pokud by nebyly kryty smluvní pokutou zajišťující
splatnost fakturované kupní ceny.
11) Bude-li kupující v prodlení se splněním
peněžitého závazku nebo jeho části, je podle
zákona povinen platit z nezaplacené částky
od prvního dne následujícího po stanovené lhůtě
splatnosti úroky z prodlení ve výši 12 % p.a.
12) Prodávající dohodne s kupujícím náhradní
termín pro plnění jeho požadavku v případě, že by
nemohl písemné objednávce kupujícího v daném
termínu plnění vyhovět.
13) Prodávájící se zavazuje dodat objednané zboží
v odpovídající kvalitě a čase.
14) Prodávající je oprávněn od vzájemného
obchodního vztahu kdykoliv odstoupit, jestliže:
• Kupující bude v prodlení s placením předchozích
faktur a toto jeho prodlení bude v den odeslání
prohlášení o odstoupení trvat.
• Kupující poruší vzájemná předchozí ujednání
způsobem, že by toto porušení bylo způsobilé
nepříznivě ovlivnit hospodářský výsledek nebo
dobré jméno prodávajícího.
15) Prodávající má právo na fakturaci expedičních
poplatků v souladu s platným ceníkem. Expediční
poplatky jsou odvislé od objemu a způsobu dopravy
zboží kupujícímu. Výše poplatku je uvedena
v aktuálním ceníku společnosti L.E.S. CR spol. s. r. o.
Ing. Viktor Janauer
L.E.S. CR spol. s r.o.,
jednatel společnosti
V Okrouhle,
dne 15. 2. 2018ám na lese záleží...
VŠEOBECNÉ DODACÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY
L.E.S. CR SPOL. S R.O.
1) Seznam a ceny zboží jsou uvedeny v platném
ceníku pro daný rok. Platí ceníkové ceny, eventuálně
ceny oboustranně dojednané a odsouhlasené
na potvrzené objednávce kupujícího. Cena se
sjednává na základě odsouhlaseného ceníku nebo
v případě většího odběru zboží na základě individuální
slevy z platného ceníku společnosti L.E.S. CR
spol. s r.o. pro dané období. Rozumí se ceny zboží
při jeho dodání do skladu kupujícího.
2) Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen
a expedičních podmínek kdykoliv po dobu platnosti
tohoto katalogu a platných ceníků.
3) Ceny zboží jsou splatné v případě odběru
kupujícím v hotovosti při předání zboží nebo
po vyskladnění zboží v souladu s údaji vystavenými
prodávajícím na faktuře.
4) Daňové doklady (faktury) budou doručovány
prodávajícím na korespondenční adresu kupujícího
uvedenou v záhlaví objednávky, nebude-li písemně
dohodnuto jinak.
5) Zboží vyskladněné a převzaté kupujícím je
ve vlastnictví prodávajícího. Prodávající výslovně
sjednává výhradu vlastnického práva, dle níž přechod
vlastnických práv ke zboží nastává až zaplacením
celkového objemu zboží.
6) Prodávající má právo odmítnout dodávku zboží,
pokud kupující neuhradí jakoukoli předchozí dodávku
ve lhůtě splatnosti.
7) V případě prodlení se splatností ceny zboží, se
kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % za každý, i započatý den
prodlení.
8) Pokud kupující neuhradí cenu zboží ve lhůtě
do 30 dnů po splatnosti kupní ceny, je povinen zboží
bez dalšího prodlení ihned vrátit. Kupující nesmí
vázat úhradu kupní ceny prodávajícímu na prodej
dodaného zboží dalším osobám nebo na dobu
po jeho zpracování v jím prováděném díle nebo
zaplacením dalším odběratelem. Pokud kupující
nesplní podmínku úhrady kupní ceny, je prodávající
oprávněn si vlastní zboží dodané kupujícímu odebrat
z místa, kde je má kupující uskladněno a kupující
výslovně prohlašuje, že uděluje prodávajícímu
souhlas se vstupem do takových míst.
9) Pokud kupující nepřevezme nebo odmítne
objednané zboží v požadovaném nebo dohodnutém
čase plnění, zavazuje se zaplatit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 1% z ceny neodebraného
zboží za každý den prodlení.
10) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu náklady
a škody vzniklé s vrácením zboží, včetně jeho
dopravy a případných nákladů na právní zastoupení
vynaložených k uplatnění práva prodávajícího,
pokud by nebyly kryty smluvní pokutou zajišťující
splatnost fakturované kupní ceny.
11) Bude-li kupující v prodlení se splněním
peněžitého závazku nebo jeho části, je podle
zákona povinen platit z nezaplacené částky
od prvního dne následujícího po stanovené lhůtě
splatnosti úroky z prodlení ve výši 12 % p.a.
12) Prodávající dohodne s kupujícím náhradní
termín pro plnění jeho požadavku v případě, že by
nemohl písemné objednávce kupujícího v daném
termínu plnění vyhovět.
13) Prodávájící se zavazuje dodat objednané zboží
v odpovídající kvalitě a čase.
14) Prodávající je oprávněn od vzájemného
obchodního vztahu kdykoliv odstoupit, jestliže:
• Kupující bude v prodlení s placením předchozích
faktur a toto jeho prodlení bude v den odeslání
prohlášení o odstoupení trvat.
• Kupující poruší vzájemná předchozí ujednání
způsobem, že by toto porušení bylo způsobilé
nepříznivě ovlivnit hospodářský výsledek nebo
dobré jméno prodávajícího.
15) Prodávající má právo na fakturaci expedičních
poplatků v souladu s platným ceníkem. Expediční
poplatky jsou odvislé od objemu a způsobu dopravy
zboží kupujícímu. Výše poplatku je uvedena
v aktuálním ceníku společnosti L.E.S. CR spol. s. r. o.
Ing. Viktor Janauer
L.E.S. CR spol. s r.o.,
jednatel společnosti
V Okrouhle,